0887 22 12 25

0879 15 00 80             e-mail : office.kobitex@gmail.com

Гаранционни условия – Матраци и топ-матраци „Kobitex“

Гаранцията на продуктите е валидна само при правилна употреба и поддръжка на матрака/топ-матрака.

Инструкции за разопаковане

Поставете матрака върху подматрачната рамка.

Разгънете матрака и го оставете да възвърне първоначалния си обем.

Възможно е усещането на остатъчни производствени миризми до няколко дни след отварянето и отстраняването на опаковката на матрака. Те са безвредни за човешкото здраве.

Инструкции за употреба и съхрание

Използвайте матрака върху подматрачна рамка, с точния размер на матрака, за да осигурите добра циркулация на въздуха и пълноценна опора на тялото. Не използвайте матрака върху плътна основа, тъй като това опосредства задържането на влага и, вследствие на това може да се образува мухъл. Периодичното обръщане на матрака спрямо позициите глава – крака и горна – долна страна спомага за по-добра циркулация на въздуха, възпрепятства задържането на прах и влага и удължава живота на продукта, дори и след изтичане на гаранцията. Не допускайте проникването на течности в матрака. Използвайте протектор за матрак за максимална защита и хигиена. Не трябва да се скача или и ли да се стои в изправено положение продължително време върху матрака, защото тежестта се концентрира на едно място. Не трябва да се седи продължително на крайщата на матрака, защото така се натоварват неравномерно крайните участъци и борда на матрака. Редовното проветряване на матрака предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава
живота на матрака. В процеса на експлоатация дамаската се захабява, затова е препоръчително да се поставя някакво покритие върху матрака, което ще забави износването на дамаската и ще я предпази от механични увреждания.

Пълни условия на гаранцията

Т.1 Кодексът на потребителя по Европейска директива 1999/44/CE определя две години правна гаранция от датата на покупка.

Т.2 КСК Експерт ООД определя гаранционен срок на всеки продукт, който се вписва от Дистрибутора в гаранционната карта спрямо периода, посочен на етикета.

Т.3 КСК Експерт ООД определя гаранционен срок за покупката от датата на придобиване, доказуема със съответните документи за покупка (фактура и/или фискален бон). Гаранцията важи само в случай, че клиентът е стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията, отбелязани в гаранционната карта.

Т4.Всички рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на матрака, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени към КСК Експерт ООД, като следва да се предоставят документи за покупката,  настоящата гаранционна карта.

Т.5 Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно използване на матрака; използване на сила; поправки, направени от потребителя или трети лица; неестествени условия на замърсяване и влага; експлоатационна деформация на текстила (конци по капитонажа и борда, скъсан текстил или дръжки, разшит борд, скъсан цип, изместване на борда, петна по текстила и др).

Т.6  Разопакован матрак със сгрешен, по вина на клиента, модел или размер не подлежи на подмяна.

Т.7 КСК Експерт ООД приема реклации на стока при:

 • Несъответствие с обявената търговска марка
 • Несъответствия в заявените размери, надвишаващи отклонение от +- 2 см по ширина, дължина или дебелина
 • Дефект на стоката, констатиран до 3 дни след покупката
 • Дефект на стоката, констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на ядрото/пяната от повече от 3 см по дебелина

Т.8 Замяна на матрака след гаранционния период или при дефект, непокриван от гаранцията, е изцяло за сметка на клиента.

Т.9 При заявяване на дефект, КСК Експерт ООД си запазва правото да изпрати свой представител за установяването му.

Т.10 Съветите, давани от КСК Експерт ООД имат характера на препоръки и не могат да заменят квалифицирано медицинско становище. При въпроси, свързани със здравословно състояние, потърсете лекарска помощ.

Гаранцията не покрива:
 • Повреди (протривания и разкъсвания), предизвикани от небрежено преместване, съхраняване, разглобяване, механични натоварвания или пренатоварване
 • Дефекти, причинени от неправилно използване и/или поправка от потребителя или трети лица
 • Поява на мухъл и плесен по продукта поради неестествени условия на влажност, а също така поява на мухъл и плесен 30 дни след закупуване на продукта
 • Петна от замърсяване или изгаряне
 • Предпочитания за усещане за мекота и твърдост
 • Експлоатационна деформация или захабяване на текстила (скъсани конци на капитонажа, петна по текстила, изместване на борда и др.)
 • Естествена промяна в степента на твърдост в резултат на експлоатация на продукта в рамките на гаранционния период
 • Гаранцията не важи, когато продукта не е в добро хигиенно състояние или има физически несъответствия в резултат от неправилна употреба на продукта
 • Матрак (топ матрак, основа) с грешен модел или размер по вина на клиента не подлежи на подмяна
 • Щети по време на покупка за продукти, отворени след повече от 15 дни, считано от датата на покупката

Т.11 чл. 112 – 115 от ЗЗП: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, които са му предоставени при покупката.